Kwaliteit

  Medewerkers

  De praktijk biedt psychologische hulp met inachtneming van de hoogste kwaliteitstandaard. De medewerkers voldoen aan alle opleidings- en registratie eisen, zoals o.a. de verplichte registratie in het BIG register van het Ministerie van Volksgezondheid. Daarnaast participeren ze in diverse intervisie en supervisieverbanden, zowel voor wat betreft het werken in de Basis GGZ als in de Gespecialiseerde GGZ. Ook wordt deelgenomen aan intercollegiale toetsing, waardoor de kwaliteit van kennis en van het professioneel handelen op zowel het specifieke gebied van hersenletsel als op het meer algemene totaal gebied van psychologische hulpverlening gewaarborgd is. Alle Gz-neuropsychologen zijn in het bezit van het vanaf 1 januari 2017 wettelijk verplichte kwaliteitsstatuut. Dit statuut is op te vragen bij de praktijk. De Praktijk Hulp bij Hersenletsel is in het bezit van het Keurmerk Basis GGZ van de vereniging Stichting Kwaliteit in Basis GGZ.

  Client tevredenheidsonderzoek 

  Aan het einde van het traject wordt in het laatste gesprek met een korte vragenlijst gevraagd naar de bevindingen van de cliënt en eventuele verbeterpunten voor de behandeling. Cliënten worden daarnaast ook uitgenodigd hun feedback te geven op Zorgkaart.nl (gemiddelde cijfer van de locatie Maarn en Amsterdam 9.4 in februari 2018, gebaseerd op 35 recensies).

  Meting behandeleffecten

  De effecten van de behandeling worden gemeten door het afnemen van twee vragenlijsten (Routine Outcome Monitoring, of te wel ROM lijsten). Er vindt een voormeting en een nameting plaats. Deze ingevulde vragenlijsten behoren tot het medisch dossier en zijn natuurlijk volstrekt vertrouwelijk. De gegevens bieden inzicht in de effecten van het behandelproces  en dienen wij via een beveiligde omgeving ter beschikking te stellen aan de Stichting Benchmark GGZ. De gegevens worden digitaal versleuteld zodat uw anonimiteit gewaarborgd blijft Hiernaast geven de cliënten en soms hun sociaal systeem aan welke effecten zij ervaren, dan wel hebben ervaren.

  Informatie uitwisseling met de verwijzer

  Bij aanvang van het traject wordt bepaald of er voldoende informatie in de verwijsbrief staat. Indien dit onvoldoende blijkt wordt nadere informatie gevraagd. Veel van onze cliënten hebben een uitgebreide medische voorgeschiedenis met ernstige neurologische klachten. De cliënt geeft middels een schriftelijke toestemmingsverklaring ons de gelegenheid bij de verwijzer (huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts) informatie op te vragen. Bij tussentijdse problemen wordt met de cliënt besproken of er contact met de verwijzer mag worden opgenomen voor tussentijds overleg. Het resultaat daarvan wordt altijd met de cliënt besproken. Aan het einde van de behandeling wordt de verwijzer altijd schriftelijk op de hoogte gesteld dat het traject beëindigd is en in welke mate van succesvolheid dit is gebeurd. Daarnaast wordt altijd in overleg met de cliënt eventueel aanvullende informatie gegeven over het beloop van de behandeling en wordt een advies voor nazorg meegegeven.

  Klachtenregeling

  De Praktijk Hulp bij Hersenletsel is aangesloten bij de klachten- en geschillencommisie van de NVGzP (Nederlandse Vereniging van Gz Psychologen). Voor klachten kunnen clienten zich in eerste instantie wenden tot de regiebehandelaar. Dan wordt geprobeerd in gezamenlijk overleg een oplossing voor de klacht te vinden. Indien clienten dat niet wensen of indien ze het idee hebben dat er niet naar hun klacht wordt geluisterd, dan kunnen ze zich wenden tot de klachten- en geschillencommissie.

  Kwaliteitsstatuut

  Alle Gz-neuropsychologen bij de praktijk zijn in het bezit van het vanaf 1 januari 2017 wettelijk verplichte kwaliteitsstatuut. Dit kwaliteitsstatuut is op te vragen bij de praktijk of via deze link in te zien.


   

  Kwaliteitskeurmerk

  De Praktijk Hulp bij Hersenletsel is
  in het bezit van het Keurmerk Basis GGZ
  van de vereniging Stichting Kwaliteit in Basis GGZ.

  keurmerkBGGZ S

   

  Kwaliteitskeurmerk

  De Praktijk Hulp bij Hersenletsel is door
  Stichting Kwaliteit in Basis GGZ benoemd tot
  meestgewaardeerde praktijk 2017/2018
  MeestGewaardeerd witteAchtergr
  © 2018 - Hulp Bij Hersenletsel